Vandens ūkio inžinerija 2011 39(59)

VANDENS ŪKIO INŽINERIJA

Mokslo darbai 2011 39(59)

TURINYS

 Antanas Maziliauskas, Raimundas Baublys, Ramūnas Gegužis. Deformaciniai procesai sureguliuotų upių vagose  5
 Arvydas Šikšnys, Gintautas Sabas. Nenusistovėjusio vandens tekėjimo Kauno HE žemutiniame bjefe natūriniai ir modeliniai tyrimai  14
 Stefanija Misevičienė. Paviršinių nuotekų kokybės tyrimai kiaulininkystės įmonių gamybinėse teritorijose  23
 Saulius Vaikasas, Virginija Pliūraitė, Kęstutis Palaima. Slenkstinių užtvankų ant lygumų upių poveikio vandens organizmams tyrimai ir vertinimas  34
 Simanas Aškinis. Fosforo šalinimo iš pieno surinkimo punktų nuotekų efektyvumas skirtingų konstrukcijų smėlio filtruose  46
 Valentinas Šaulys, Nijolė Bastienė, Vidmantas Gurklys, Liudas Kinčius. Aplinkosauginių priemonių vertinimas ir taikymo prioritetai renovuojant sausinimo sisitemas  52
 Jelena Lysovienė, Valerijus GasiūnasReguliuotų mažų upelių vandens savaiminis apsivalymas nuo fosforo junginių  61
 Vilimantas Vaičiukynas. Laidžių užpilų įtakos gruntinio vandens lygio slūgimui tarpdrenyje tyrimai geofiltraciniu metodu  68
 Aurelija Rudzianskaitė. Drenažo vandens temperatūra kaip drenažo nuotėkio formavimosi rodiklis karsto zonos limnoglacialiniuose priemoliuose  79
 Saulius Vaikasas, Adas Adomaitis. Vandens apsivalymo nuo biogeninių medžiagų tyrimai Nemuno žemupyje mažo pavasario potvynio metu  85
Rasa Ruminaitė, Oksana Barvidienė. Žemių sausinimo ir gamtinių veiksnių įtaka Tatulos hidrologinio režimo pokyčiams 93

Visas leidinys (*.pdf byloje )

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt