Apgintos disertacijos (nuo 1990 metų)

Metai
Doktorantas
Mokslinis vadovas
Disertacijos tema
1992 Algimantas
PATAŠIUS
Doc. Dr.
Česlovas Linksmutis Ramonas
Drenažo vandens įtaka betono korozijaii
1993
Arvydas
POVILAITIS
Prof. Habil. Dr.
Rimvydas Tumas
Paviršinio nuotėkio charakteristikų skaičiavimas dirvožemio erozijos prognozėms sudaryti
2001
Algis
KVARACIEJUS
Doc. Dr.
Leonas Katkevičius
Nusausintų žemių renatūralizacijos procesų tyrimai
2001
Gražina
ŽIBIENĖ
Prof. Habil. Dr.
Albinas Kusta
Gamtosauginio debito nustatymo pagrindimas
2001
Virginija
GURSKIENĖ
Doc. Dr.
Antanas Miknius
Žemės naudojimo optimizavimas vidurio Lietuvos augalininkystės krypties ūkiuose
2002
Audrius
ALEKNAVIČIUS
Doc. Dr.
Algirdas Antanavičius
Ūkininkų žemėnaudų formavimo ir plėtros sąlygų tyrimai vidurio Lietuvos zonoje
2002
Daiva
MATONIENĖ
Doc. Dr.
Antanas Miknius
Žemės naudojimo tyrimai mažiau tinkamoje ūkininkauti teritorijoje
2003
Vilma
SUDONIENĖ
Doc. Dr.
Pranas Aleknavičius
Žemės ūkio paskirties teritorijų tvarkymo pagrindimas
2004
Inga
ADAMONYTĖ
Doc. Dr.
Antanas Maziliauskas
Sausinimo sistemų rekonstrukcijos techninių sprendimų pagrįstumo tyrimai
2004
Midona
DAPKIENĖ
Prof. Habil.  Dr. Albinas Kusta
Doc. Dr. Juozapas Vyčius
Mažų gyvenviečių nuotekų anaerobinio valymo proceso įvertinimas
2005
Laima
TAPARAUSKIENĖ
Doc. Dr.
Zigmas Galminas
Braškių vandens poreikio tyrimas Lietuvos vidurio zonoje
2005
Raimondas
ŠADZEVIČIUS
Doc. Dr.
Leonas Lindišas
Doc. Dr.
Kazys Aleksandras Vaišvila
Aplinkos poveikio žemių užtvankų šlaitų tvirtinimo gelžbetoninėms plokštėms modeliavimas ir analizė
2006
Skirmantas
POCIUS
Doc. Dr.
Liudas Kinčius
Drėgmės ir nitratų dinamika sausinamame dirvožemyje
2007
Viktoras
MONGIRDAS
Prof. Habil. Dr.
Albinas Kusta
Biofiltravimo proceso apytakinėje akvakultūros sistemoje įvertinimas
2008
Rytis
SKOMINAS
Doc. Dr.
Vincas Gurskis
Aplinkos poveikio sukeltų pažaidų įtaka hidrotechnikos statinių patikimumui ir remonto ilgaamžiškumui
2008
Dainius
TIRŪNAS
Prof. Dr.
Petras Punys
Hidroenergijos gamybos tyrimai hidrologinių veiksnių ir klimato kaitos kontekste
2010 Vilda GRYBAUSKIENĖ Doc. Dr. Laima Taparauskienė Paprastosios eglės (Picea abies L. Karst.) sodinukų drėkinimo režimo tyrimas
2011 Mindaugas GUDAS Prof. Dr. Arvydas Povilaitis
Lietuvos upių vandens būklės sisteminis vertinimas fizikinių, cheminių ir hidrobiologinių parametrų kontekste
2012 Jolanta VALČIUKIENĖ Prof. Dr. Pranas Aleknavičius Agrarinio kraštovaizdžio kaita Lietuvos didžiųjų miestų plėtros zonoje
2013 Jurgita KAZAKEVIČIENĖ Doc. dr. Algirdas Radzevičius Nuotekų valymo efektyvumo tyrimai vertikalios filtracijos augalų-grunto filtruose su dolomito įkrova
2013 Ramūnas GEGUŽIS Prof. Dr. Antanas Maziliauskas Tėkmės energijos pasiskirstymo poveikis upelių ekologinei būklei
2013 Vilimantas VAIČIUKYNAS Prof. Habil. Dr. Saulius Vaikasas Gruntinio vandens lygio dinamikos tarpdrenyje tyrimai ir modeliavimas
2013 Jelena LYSOVIENĖ Dr. Valerijus Gasiūnas Tarša veikiamų vidurio Lietuvos reguliuotų upelių savaiminis apsivalymas sausmečio laikotarpiu
2013 Edita ABALIKŠTIENĖ Prof. Dr. Pranas Aleknavičius Lietuvos nenašių žemių naudojimo planavimo sisteminė analizė
2015 Egidijus KASIULIS Prof. Dr. Petras Punys Jūros bangų energetinių išteklių vertinimas Baltijos jūros priekrantėje ties Klaipėda

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai