Baigiamasis darbas

II pakopos baigiamasis darbas rengiamas ir su tuo susiję darbai atliekami pagal tokį preliminarų tvarkaraštį:

I Kursas

  • Semestro lapkričio – gruodžio mėnesiai – apsisprendžiama kuriame institute bus rengiamas baigiamasis darbas ir pasirenkama tema
  • Semestro pirma savaitė – sudaromas ir instituto direktoriaus patvirtinamas baigiamojo darbo rengimo planas ir pateikiamas dekanatui.

II Kursas

  • II kurso 4 semestro pirma savaitė – organizuojamas baigiamojo darbo rengimo ir apiforminimo instruktažas.
  • Metų 9 savaitės penktadienis – akademinių ir finansinių įsiskolinimų likvidavimo galutinė data (nelikvidavusieji įsiskolinimų, magistrantai paliekami kartoti II kursą)
  • Metų 11 savaitės penktadienis – mokslinių straipsnių pateikimas fakulteto studentų mokslo darbų leidiniui (jei straipsnis nerengiamas kitam leidiniui). Rengiamas pranešimas studentų mokslinei konferencijai.
  • Metų 17 savaitės ketvirtadienis – studentų mokslinėje konferencija
  • Metų 18 savaitė – baigiamujų darbų gynimas institutuose
  • Metų 20 savaitė – baigiamųjų darbų viešas gynimas

Tikslios datos ir valandos skelbiamos fakulteto skelbimų lentoje ir šios interneto svetainės naujienų skiltyje, todėl atidžiai sekite skelbimus.

II pakopos studijos vykdomos pagal VŪŽF taryboje 2005 metais patvirtintą VANDENS ŪKIO IR ŽEMĖTVARKOS FAKULTETO MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ REGLAMENTĄ. Šio dokumento IV skyrius reglamentuoja mokslinio tiriamojo darbo eigą, o 25.3-25.6 punktuose išdėstytas semestrinio tiriamojo darbo turinys. Už šį darbą magistrantai atsiskaito sesijos metu, instituto direktoriaus sudarytai komisijai, į kurią įeina vienas iš prodekanų arba dekanas. Semestriniai darbai komisijai pristatomi ne vėliau kaip 3 dienos iki numatytos atsiskaitymo datos.

II pakopos baigiamojo darbo struktūra, apiforminamas ir pagrindiniai darbo rengimo principai išdėstyti VŪŽF tarybos patvirtintame dokumente „Magistrantūros baigiamojo darbo rengimo reglamentas„.

Baigiamojo darbo tituliniai puslapiai turi būti parengti pagal žemiau pateikiamus reikalavimus:

Vadovaujantis Universiteto Senato nutarimu, studijų magistrantūroje metu kiekvienas magistrantas turi atlikti tiriamajį darbą ir pagal atlikto darbo rezultatus parengti ir paskelbti mokslinį straipsnį. Straipsnį galima paskelbti periodiniuose leidiniuose tokiuose kaip kaip „Mokslas ir Technika“, „Žemėtvarka ir Hidrotechnika“ ir jiems prilygstantiems arba moksliniuose žurnaluose (gali būti kartu su darbo vadovu) kaip „Vandens ūkio inžinerija“, „Žemės ūkio mokslai“, „Aplinkos tyrimai inžinerija ir vadyba“ ir panašūs aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos srities leidiniai. Reikalavimai paprastai skirtingi kiekvienam žurnalui, tad studentas, prieš rengdamas straipsnį, turėtų su jais susipažinti.

Dauguma studentų, neturintys galimybių parengti mokslinių straipsnių prieš tai minėtiems žurnalams, gali juos pateikti kasmetiniam fakulteto studentų mokslo darbų leidiniui. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete toks straipsnių rinkinys išleidžiamas kompaktinės plokštelės pavidale. Straipsnio apimtis – 4-6 puslapiai nurodyto formato teksto. Straipsnio maketavimo pavyzdį (jame skliausteliuose nurodyti ir formatavimo parametrai) galite atsisiųsti iš čia.

Straipsnis turi būti parengtas iki metų vienuoliktos savaitės pabaigos (penktadienis paskutinė diena) ir, patikrinus darbo vadovui (vadovas pasirašo straipsnio paskutiniame lape) kartu su prisegta recenzija (recenzentą skiria instituto direktorius), spausdinta kopija pristatoma mokslo ir plėtros prodekanui (jam nesant galima palikti dekano referentei), o elektroninė versija (sumaketuota pagal reikalavimus word dokumente) išsiunčiama elektroniniu paštu adresu: rytis.skominas@asu.lt. Jei straipsnis sumaketuotas neprisilaikant prieš tai minėtų reikalavimų, jis bus atmestas.
Jei straipsnis atspausdintas kitame leidinyje, studentas privalo pateikti jo kopiją su leidinio viršelio kopija, arba to leidinio vyr. redaktoriaus pasirašytą raštą, kad straipsnis bus išspausdintas iki baigiamojo darbo viešo gynimo.

Balandžio mėnesio paskutinėje dekadoje vyksta ASU studentų mokslinė konferencija „Jaunasis mokslininkas – 20XX“. Visi, parengę mokslinius straipsnius su pranešimais kviečiami dalyvauti šioje konferencijoje. Daugiau informacijos apie konferenciją rasite čia.

Jei kyla kokių nors neaiškumų, kreipkitės į darbo vadovą, instituto direktorių ar mokslo ir plėtros prodekaną.

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai