Dabarties charakteristika

Žemėtvarkos ir geomatikos institutas

III rūmai, 425 kabinetas, (8 37) 752372, zgi@asu.lt

Institute dirba:  prof.dr.  V. Malienė, prof.dr. A. Aleknavičius, prof.dr. doc.dr. V.Gurskienė, doc.dr. M.Aleknavičius, doc.dr. V.Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė,  doc. dr. R.Pūzienė, doc.dr. D.Rekus, lekt. dr. D. Tiškutė-Memgaudienė, lekt. dr. G. Pašakarnis, lekt. V.Atkocevičienė, lekt. G.Balevičius, lekt. D.Gudritienė, lekt. G.Ivavičiūtė, lekt. V.Stravinskienė, lekt. D.Juknelienė, lekt. dr. J.Valčiukienė, asist. V.Šalkauskienė, doc. dr. D.Jonikavičius, Jaunesnioji mokslo darbuotoja R.Dičiūnaitė-Rauktienė.

Pagalbinis personalas: Direktorės referentė R.Tarvydienė, studijų išteklių tvarkytoja A.Tarasevičienė, vyr. laborantas J.Ūselis.

Doktorantai: R.Dičiūnaitė-Rauktienė

Instituto vizija – vykdyti tyrimus racionalaus žemės tvarkymo ir naudojimo bei geoinformacinių technologijų srityje. Tuo tikslu atliekami tyrimai, siekiant nustatyti žemės sklypų ir ūkių žemės valdų optimalius parametrus, žemės naudmenų sudėties ir naudojimo intensyvumo pokyčius, žemės rinkos ir vertės įtaką žemės naudojimui, žemės ūkio paskirties teritorijų planavimo ir tvarkymo būdus, reikalavimus kaimiškųjų vietovių kultūrinio kraštovaizdžio formavimui, naujausių GIS technologijų ir erdvinės analizės panaudojimo galimybes teritorijų planavimui bei informacijos apie žemės savybes rinkimui ir apibendrinimui. Šių tyrimų pagrindu ugdomi specialistai, kurie, taikydami naujausias technologijas bei pasaulinę patirtį, gebės rengti žemėtvarkos schemas ir projektus, analizuoti žemės naudmenų būklę, atlikti kadastrinius matavimus, spręsti racionalaus žemės naudojimo planavimo klausimus.

Institutas yra vienintelis aukštosios mokyklos padalinys, kuriame rengiami kaimiškųjų teritorijų planavimo, žemės tvarkymo ir kadastro specialistai. Pagal dvi Instituto kuruojamas Žemėtvarkos studijų programas rengiami žemėtvarkos bakalaurai ir magistrai ir pagal Nekilnojamojo turto kadastro studijų programą rengiami inžinerijos bakalaurai. Instituto veikla orientuota į laikmečio reikalavimus, kuriuos įtakoja naujų technologijų plėtra, rinkos ekonomika, spartus žinių visuomenės progresas. Žemėtvarkos ir geomatikos instituto dėstytojai dėsto geodezijos, žemėtvarkos, kadastro, žemės teisės, informacinių sistemų, fotogrametrijos, kartografijos ir kitus dalykus visų studijų lygiuose, dirba metodinį ir mokslinį darbą.

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai