Mokslo kryptys

 • Vandens balanso elementų kaita,
 • Hidrologinių procesų skaitmeninis modeliavimas,
 • Sausinimo ir drėkinimo sistemų efektyvumo tyrimai,
 • Vandens taršos ir jos mažinimo priemonių tyrimai,
 • Vandens išteklių valdymas ir darnus naudojimas (mažoji hidroenergetika, potvynių prognozavimas ir valdymas, vidaus vandens keliai),
 • Pažeistų vandens ekosistemų atkūrimas.

Moksliniai tyrimai, finansuojami iš universiteto biudžetinių lėšų:

 • Sistemos dirvožemis-augalas-vanduo sąveikos tyrimai;
 • Vandens taršos dėsningumų ir prevencijos priemonių tyrimai;
 • Vandens išteklių darnus naudojimas ir vandens ekosistemų stabilumas.

Vykdomi moksliniai projektai (2017-2018):

 1. Dirvožemio drėgmės režimo reguliavimas. EIP projektas. Užsakovas: Nacionalinė mokėjimų agentūra. Vadovė doc. I.Adamonytė.
 2. Klimato kaitos ir kitų abiotinių veiksnių poveikio vandens ekosistemoms vertinimas. Nacionalinė mokslo programa „Agro, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“. Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba. Vad. prof. A. Povilaitis.
 3. Melioracijos griovių būklės vertinimas taikant nuotolinius tyrimo metodus. Užsakovas: LR Žemės ūkio ministerija. Vadovas doc. A.Dumbrauskas.
 4. Kontroliuojamo drenažo su denitrifikacijos bioreaktoriais pritaikymas dirvožemio drėgmės ir biogeninių medžiagų pernašų sausinamose žemėse optimizavimui. Užsakovas: LR Žemės ūkio ministerija. Vadovas: prof. A.Povilaitis.
 5. EU strategy for the Baltic Sea region- EUBSR. Sustainable rural water management for sustainable agriculture-BSR. Vadovas prof. Povilaitis.
 6. Inovacijų partnerystės žemės ūkyje efektyvumo vertinimas.  Užsakovas: LR Žemės ūkio ministerija. Vadovas prof. A.Maziliauskas.

 

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

 • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
 • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai