Moksliniai tyrimai

2014 m. vykdomi užsakomieji moksliniai tyrimai

FP7 programa:
Projekto pavadinimas:   ISIS.   Integruota  išmanioji jutiklių  sistema  vandens tiekimo apsaugai pagerinti

Darbo tikslas – sukurti vandentiekio tinkluose integruotą išmaniųjų jutiklių sistemą, kuri apsaugotų vandens vartotojus nuo galimų teroristinių vandens užteršimo atvejų. Partneriai: ASU, Vienos universitetas, Romos Tor Vergata universitetas, 6 įstaigos iš Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Belgijos, Prancūzijos.
Projekto vadovas: doc. A.Radzevičius, vykdytojai: lekt. A.Žibas, doc. G.Žibienė. Darbo pradžia 2014-01. Darbo pabaiga 2016-12.

Projekto pavadinimas: Kruonio HAE hidrotechnikos statinių techninės būklės kompleksinio vertinimo paslaugos.

Darbo tikslas – atlikti Kruonio HAE HTS techninės būklės diagnostinių rodiklių instrumentinių matavimų patikimumo analizę:

 • geofiltracijos tėkmės parametrų ribinių reikšmių patikslinim
 • aukštutinio baseino dambos drenažo būklės tyrimus;
 • jėgainės pastato drenažo būklės tyrimus;
 • aukštutinio baseino dambos, vandens priimtuvo, slėginių vamzdynų, jėgainės pastato, reversinio kanalo techninės būklės įvertinimą.
 • Projekto vadovas: lekt. V. Damulevičius. Darbo pradžia 2014-07. Darbo pabaiga 2014-12. Užsakovas: Lietuvos energija.

Projekto pavadinimas: Vietinių statybinių medžiagų, gaminamų su mažomis energijos sąnaudomis, panaudojimas žemės ūkio gamybiniuose pastatuose.

Darbo tikslas – diegti ekologiškos ir ekonomiškai efektyvios statybos principus statant žemės ūkio pastatus, tam naudojant efektyvias, vietines, gaminamas iš atsinaujinančių žaliavų medžiagas, kurios sumažintų pastatų statybos ekonomines sąnaudas ir tuo pačiu padidintų žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą. Vietinių ekologiškų medžiagų naudojimas leistų sumažinti CO2 emisiją, aplinkos oro taršą.
Projekto vadovas doc. R.Šadzevičius. Darbo pradžia 2014-05. Darbo pabaiga 2015-06. Užsakovas: Žemės ūkio ministerija.

Projekto pavadinimas: Kelmės rajono valstybei priklausančių ir savivaldybės patikėjimo teise valdomų hidrotechnikos statinių specializuota apžiūra (statinio ekspertizė).

Darbo tikslas – nustatyti hidrotechnikos statinių techninę būklę ir atitinkantį jai naudojimo režimą, pateikti HTS elementų vertinimą, išvadas ir rekomendacijas dėl tolesnės eksploatacijos kiekvienam hidromazgui.
Projekto vadovai: lekt. V.Damulevičius, lekt. A. Žibas. Darbo pradžia 2014-06. Darbo pabaiga 2014-11. Užsakovas: Kelmės rajono savivaldybės administracija.

Projekto pavadinimas: „Bendrųjų statybos darbų reglamentavimo tyrimai“.

Darbo tikslas – įvertinti bendrųjų statybos darbų reglamentavimo pasikeitimus per pastaruosius penkerius metus. Projekto vadovas: doc. V. Gurskis. Darbo pradžia 2014-04. Darbo pabaiga 2014-07. Užsakovas: Lietuvos melioracijos įmonių asociacija.

Vykdyti moksliniai tyrimai:

 • Nemuno žemupio potvynių užliejamų teritorijų hidrodinamikos skaitmeninio modeliavimo metodikos paruošimas. Darbo pradžia 2012 m. Darbo pabaiga 2013 m. Darbo vadovas doc. A.Šikšnys. Užsakovas: UAB HNIT BALTIC.
 • Grindinio, 2009 metais įrengto UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ teritorijoje, adresu Perkėlos g. 8, Klaipėda, trinkelių būklės ir sudėties tyrimai. Darbo pradžia/pabaiga 2013 m. Darbo vadovas – doc. V. Gurskis. Vykdytojai – doc. R.Skominas, asist. D.Ramukevičius. Užsakovas: UAB „Gedimex“.
 • Vandentiekio, nuotekų tinklų statybai naudojamų vamzdžių ir žiedų, pagamintų iš įvairių medžiagų, daugiakriterinė lyginamoji analizė. 2012- 2013 m. Darbo vadovas – doc. Vincas Gurskis. Vykdytojai: doc. R.Šadzevičius, doc. V.Gurskis, doc. R.Skominas. Užsakovas – UAB „Gelgaudiškio gelžbetonis“.
 • Betono tyrimai. Darbo pradžia/ pabaiga 2013 m. Darbo vadovas – doc.V. Gurskis. Vykdytojai: doc. V.Gurskis, doc. R.Skominas, A. Vaitiekūnas. Užsakovas – UAB „Kuršasta“.
 • Panevėžio nuotekų dumblo nukenksminimo, biodujų išeigos ir džiovinimo efektyvumo tyrimai pervedant dumblo pūdytuvus iš mezofilinio į termofilinį rėžimą. Darbo vadovas – doc. A.Radzevičius. Vykdytojai: doc. M.Dapkienė. Darbo pradžia 2012 m. Darbo pabaiga 2013 m. Užsakovas – AB „Ekra“.
 • Pastato pamatu duobes požeminio vandens lygio modeliavimas. Darbo pradžia/pabaiga 2013 m. Vadovas – asist. Ž.Vyčius. Užsakovas – UAB „SWECO Hidroprojektas“.
 • Drenažo įrengimo technologijų,darbo laiko sąnaudų , bei materialinių resursų normų , įkainių tikslinimo techninė specifikacija. Darbo pradžia 2012 m. Darbo pabaiga 2014 m. Vykdytojai: doc. A.Patašius, doc. R.Šadzevičius. Užsakovas – Žemės ūkio ministerija.
 • Apleistų hidromazgų būklės įvertinimo, rekonstrukcijos ar renatūralizavimo galimybių analizė. Darbo pradžia/pabaiga 2013 m. Vadovas – prof. V.Šaulys. Vykdytojai: doc. A.Patašius, doc. R.Šadzevičius, asist. D.Ramukevičius, lekt. V.Damulevičius. Užsakovas – „Mokslininkų grupių projektai“ LMT.
 • Klimato kaitos poveikio betono ilgaamžiškumo rodikliams tyrimai. Darbo pradžia/pabaiga 2013 m. Vadovas – lekt. R. Skominas. Vykdytojai: doc. V. Gurskis, doc. P. Milius. Užsakovas – „Mokslininkų grupių projektai“ LMT.
 • Degučių užtvankos šachtinės pralaidos betono stiprumo nustatymas po avarijos. Darbo pradžia/pabaiga 2013 m. Vykdytojai: – doc. R. Skominas, A. Vaitiekūnas. Užsakovas – Šilutės rajono savivaldybės administracija.

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

 • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
 • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai