Instituto nuostatai

Apsvarstyta instituto mokslo
darbuotojų ir dėstytojų susirinkimo
2013 m. sausio mėn. 22 d.
Protokolo Nr.8

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO VANDENS ŪKIO IR ŽEMĖTVARKOS FAKULTETO HIDROTECHNINĖS STATYBOS INŽINERIJOS INSTITUTO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Hidrotechninės statybos inžinerijos institutas (toliau – Institutas) yra Aleksandro Stulginskio universiteto (toliau – Universitetas) Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto (toliau – Fakultetas) akademinis padalinys, vykdantis fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, mokslininkų (doktorantų) ugdymą ir mokslo žiniomis grįstas studijas.
2. Institutas yra Hidrotechnikos ir Statybinių konstrukcijų katedrų mokslinės veiklos ir pedagoginio darbo, gerosios veiklos ir tradicijų tęsėjas, turi savo logotipą ir kitą atributiką pagal Universitete patvirtintą logotipo naudojimo tvarką.
3. Instituto veikla grindžiama Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Universiteto statutu, Universiteto vidaus tvarkos taisyklėmis, senato nutarimais, rektoriaus įsakymais, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto nuostatais ir šiais Instituto nuostatais.

II. INSTITUTO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

4. Instituto misija yra vykdyti hidrotechnikos ir statybos inžinerijos mokslinius tyrimus, mokyti ir ugdyti kūrybingą, inžineriškai mąstančią, mokslui ir naujoms technologijoms imlią asmenybę, skleisti hidrotechnikos ir statybos inžinerijos mokslo idėjas, prisidedančias prie šalies ūkio suklestėjimo.
5. Instituto veiklos tikslai:
5.1. plėtoti hidrotechnikos, statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimo, hidraulinių ir vandenvalos reiškinių modeliavimo, hidrotechnikos ir kitų statinių būklės, ilgalaikiškumo, poveikio aplinkai vertinimo mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, bendradarbiaujant su šalies ir užsienio mokslininkais rengti ir vykdyti bendrus mokslo ir studijų projektus;
5.2. vykdyti technologijos mokslų srities statybos inžinerijos ir bendrosios inžinerijos krypčių studijas, teikiančias moksliniais tyrimais grindžiamą šiuolaikinį pažinimo ir technologijų lygį atitinkantį aukštąjį universitetinį išsilavinimą, taikyti inovatyvias technologijas ir mokymo(si) metodus, gerinant inžinerinių specialybių studijų kokybę, ugdyti visapusiškai išsilavinusią, socialiai atsakingą ir kūrybingą asmenybę, sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą;
5.3. bendradarbiauti su socialiniais partneriais, šalies ir užsienio institucijomis, užtikrinti glaudų teorijos ir praktikos ryšį, drauge generuoti naujoves, skleisti hidrotechnikos, aplinkos ir statybos inžinerijos mokslo ir technikos idėjas, mokslo žinias ir pažangą.
6. Instituto funkcijos:
6.1. vykdyti hidrotechnikos ir statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimo, hidraulinių ir vandenvalos reiškinių modeliavimo hidrotechnikos ir kitų statinių būklės, ilgialaikiškumo ir poveikio aplinkai vertinimo veiklą ir jos plėtrai reikalingų kitų mokslo krypčių (šakų) fundamentaliuosius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus;
6.2. aktyviai dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (toliau MTEP) programose; tobulinti tarptautinio lygio mokslinę kompetenciją hidrotechnikos ir statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimo, hidraulinių ir vandenvalos reiškinių modeliavimo hidrotechnikos ir kitų statinių būklės, ilgalaikiškumo ir poveikio aplinkai vertinimo srityse;
6.3. rengti mokslininkus ir vykdyti aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslo krypties doktorantūros studijas, rengti doktorantūros studijų dalykų programas, dalyvauti sudarant doktorantų darbo planus, prižiūrėti doktorantūros proceso eigą Institute, organizuoti doktorantų darbo rezultatų svarstymus;
6.4. dalyvauti rengiant naujas ir tobulinant esamas studijų programas, rengti Institute dėstomų studijų dalykų aprašus, atlikti jų pirminį vertinimą;
6.5. dalyvauti rengiant aukštąjį universitetinį išsilavinimą turinčius bakalaurus ir magistrus, užtikrinti, kad jų įgyjamos kompetencijos būtų aukšto tarptautinio lygio;
6.6. rengti ir vykdyti tęstines mokymo programas, inicijuoti kvalifikacijos tobulinimo kursus ir teikti kitas mokymosi visą gyvenimą paslaugas.
6.7. skelbti mokslinės veiklos rezultatus (monografijas, mokslinius straipsnius, mokslo ataskaitas ir studijas, mokslo populiarinimo publikacijas), rūpintis šių rezultatų diegimu ir sklaida, inicijuoti, organizuoti arba prisidėti prie Instituto profilį atitinkančių kongresų, mokslinių konferencijų, simpoziumų ir pasitarimų, parodų, mokslo dienų ir kitų renginių organizavimo;
6.8. rengti ir recenzuoti vadovėlius, mokomąsias knygas ir kitas studijų metodines priemones, teikti konsultavimo paslaugas;
6.9. analizuoti ir apibendrinti nacionalinius ir tarptautinius hidrotechnikos ir statybinių konstrukcijų tyrimo, hidraulinių ir vandenvalos reiškinių modeliavimo pasiekimus ir jų plėtotei reikalingų kitų mokslo krypčių laimėjimus, populiarinti ir skleisti mokslo žinias visuomenėje; dalyvauti atliekant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų, programų ir kitas Instituto kompetenciją atitinkančias ekspertizes, teikti konsultacijas;
6.10. bendradarbiauti mokslo ir studijų klausimais su kitais Universiteto padaliniais, Lietuvos ir užsienio mokslo bei studijų institucijomis, viešuoju sektoriumi ir ūkio subjektais, atskirais mokslininkais;
6.11. plėtoti Instituto profilį atitinkančią mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų bei studijų bazę, informacinio aprūpinimo sistemą ir įrangą; sudaryti sąlygas mokslo darbuotojų, dėstytojų ir visų pakopų studentų moksliniams tyrimams;
6.12. puoselėti ilgametes Universiteto ir Fakulteto veiklos tradicijas bei pasiekimus, savo veikloje remtis svarbiausiomis profesinėmis ir bendražmogiškomis vertybėmis;
6.13. kelti mokslinio ir pedagoginio personalo kvalifikaciją, skleisti mokslinio ir pedagoginio darbo patirtį.

III. INSTITUTO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

7. Institutas turi teisę:
7.1. dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, studijų ir techninės pagalbos programose bei projektuose, vykdyti mokslinę, konsultacinę ir šviečiamąją veiklą pagal Universiteto veiklos kryptis ir patvirtintas sutartis su Lietuvos bei užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
7.2. įvertinus naujausias mokslo tendencijas, šalies ir Universiteto poreikius, inicijuoti Universiteto prioritetinių mokslinių krypčių atnaujinimą, siūlyti mokslinių tyrimų tematikas;
7.3. teikti pasiūlymus Fakulteto dekanui ir tarybai, Universiteto tarybai, rektoriui ir senatui dėl mokslinės ir pedagoginės veiklos bei administracinio darbo gerinimo ir organizacinių darinių steigimo;
7.4. nustatyta tvarka deleguoti arba siūlyti Instituto atstovus į kolegialius Fakulteto ir Universiteto valdymo organus;
7.5. iš Instituto darbuotojų ir kviestinių asmenų sudaryti komisijas ir darbo grupes aktualių klausimų sprendimų projektams parengti;
7.6. reikalauti ir rūpintis Instituto darbuotojų mokslinio ir pedagoginio darbo sąlygų gerinimu;
7.7. gauti informaciją apie Fakulteto ir Universiteto renginius, pokyčius studijų ir mokslo reglamentavime, administracinių reikalavimų pakeitimus;
7.8. Universiteto teisyne nustatyta tvarka naudotis priskirtu Institutui ir bendruoju Fakulteto materialiuoju ir nematerialiuoju turtu Instituto funkcijoms vykdyti;
7.9. dėl ginčytinų Fakulteto dekano ir tarybos sprendimų kreiptis į rektorių.
8. Institutas atsakingas už:
8.1. Instituto metinio veiklos planų vykdymą;
8.2. dėstytojų ir mokslo darbuotojų individualių pedagoginio, mokslinio ir organizacinio darbo užduočių planavimą ir vykdymą, mokslinio ir pedagoginio darbo kokybę;
8.3. mokslinio ir pedagoginio personalo ugdymą;
8.4. dėstomų studijų programų savianalizę ir sistemingą tobulinimą, naujų studijų programų, atitinkančių darbo rinkos poreikius inicijavimą;
8.5. Institutui priskirto materialaus ir nematerialaus turto racionalų naudojimą;
8.6. darbuotojų ir studentų saugą.

IV. INSTITUTO STRUKTŪRA ir DARBUOTOJAI

9. Instituto sudėtyje yra hidrotechnikos ir statybos inžinerijos mokslo grupės bei Statinių ir statybinių medžiagų tyrimo laboratorija. Institute gali formuotis mokslininkų grupės, kitos mokslo laboratorijos ir kiti vidiniai Instituto mokslinės veiklos organizaciniai dariniai, kuriuose atliekami statybos ir aplinkos inžinerijos moksliniai tyrimai ir rengiami mokslininkai. Mokslininkų grupei, mokslo laboratorijos veiklai vadovauja vadovas.
10. Mokslo laboratorijos ir kiti vidiniai Instituto mokslinės veiklos organizaciniai dariniai gali būti sudaromi, jei Institute yra tam pagrįstas poreikis. Sprendimą dėl jų steigimo ar likvidavimo tvirtina rektorius esant Fakulteto tarybos siūlymui. Mokslo laboratorijos ir kiti vidiniai Instituto mokslinės veiklos organizaciniai dariniai savo veikoje vadovaujasi Instituto nuostatais.
11. Instituto personalą sudaro mokslo darbuotojai, dėstytojai, mokslininkai-stažuotojai, doktorantai, mokslą ir studijas aptarnaujantis personalas, profesoriai emeritai ir kiti Instituto veiklą užtikrinantys darbuotojai.
11.1. Instituto mokslo darbuotojai savo veikloje vadovaujasi jaunesniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo ir vyriausiojo mokslo darbuotojo pareiginiais nuostatais.
11.2. Instituto dėstytojai savo veikloje vadovaujasi asistento, lektoriaus, docento ir profesoriaus pareiginiais nuostatais.
11.3. Doktorantai dalyvauja Instituto pedagoginėje ir mokslinėje veikloje, Instituto ir Universiteto bendruomenės gyvenime. Doktorantų veiklą reglamentuoja aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslo krypties doktorantūros reglamentas.
11.4. Mokslininkų stažuotojų veikla reglamentuota jų pareiginiuose nuostatuose;
11.5. Mokslą ir studijas aptarnaujantis personalas vadovaujasi Instituto mokslą ir studijas aptarnaujančio personalo pareiginiais nuostatais;
11.6. Profesoriai emeritai Instituto ir Universiteto mokslinėje bei kitoje veikloje dalyvauja vadovaudamiesi profesoriaus emerito nuostatų aprašu.
12. Instituto mokslo darbuotojų personalas formuojamas pagal rektoriaus patvirtintą mokslo darbuotojų etatų skaičių, atsižvelgiant į ilgalaikes biudžetinių ir užsakomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros krytis ir apimtis. Mokslo darbuotojų kvalifikacinė sudėtis nustatoma pagal mokslinę kompetenciją, būtiną moksliniams tyrimams atlikti.
13. Instituto dėstytojų etatų skaičius formuojamas pagal kiekvienais mokslo metais rektoriaus įsakymu tikslinamą dėstytojų etatų skaičių, atsižvelgiant į dalyvavimo vykdomose studijų programose apimtis, studijų sudėtingumą, kvalifikacinius reikalavimus studijų moksliniam lygiui užtikrinti.
14. Mokslą ir studijas aptarnaujančių darbuotojų skaičius nustatomas ir tikslinamas pagal dėstytojų ir mokslo darbuotojų etatų skaičių. Mokslą ir studijas aptarnaujančio personalo etatų skaičių ir pareigas Instituto direktoriaus siūlymu tvirtina Universiteto rektorius pagal Universiteto senate patvirtintą pareigybių sąrašą.
15. Kvalifikacinius dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių, išskyrus mokslininkų stažuotojų pareigybes, reikalavimus, ne žemesnius negu nustatyti Mokslo ir studijų įstatyme, ir konkursų šioms pareigoms, išskyrus konkursus mokslininkų stažuotojų pareigoms eiti, organizavimo tvarką nustato Senato patvirtinta Universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti konkursų organizavimo ir atestavimo tvarka.
16. Instituto mokslo darbuotojų ir dėstytojų pareigos užimamos konkurso būdu arba sudarant terminuotas, ne ilgiau kaip 2 metų laikotarpiui, sutartis Universitete nustatyta tvarka. Kandidatas dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigybei užimti arba tęsti darbą pagal užimamą pareigybę turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus, numatytus Universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti konkursų organizavimo ir atestavimo tvarkoje.
17. Instituto personalo darbo sąlygas ir socialines garantijas nustato Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas, darbo kodeksas, kiti įstatymai, Universiteto statutas ir Universiteto teisyno dokumentai.

V. INSTITUTO VALDYMAS

18. Sprendžiamoji Instituto institucija yra Instituto mokslo darbuotojų ir dėstytojų susirinkimas (toliau – Susirinkimas), vykdomoji – Instituto direktorius (toliau – Direktorius). Susirinkimo nariais yra visi Instituto mokslo darbuotojai ir dėstytojai, mokslininkai – stažuotojai, dirbantys ne mažiau kaip 0,5 etato. Susirinkime gali dalyvauti ir profesoriai emeritai, kiti Instituto darbuotojai bei kviestiniai asmenys. Susirinkimą šaukia Direktorius prireikus, bet ne rečiau kaip kartą kas ketvirtį. Neeilinį Susirinkimą gali inicijuoti Fakulteto dekanas, Fakulteto taryba arba 1/3 Susirinkimo narių. Neeilinį susirinkimą Direktorius privalo sušaukti per 5 darbo dienas. Susirinkimo nutarimai priimami susirinkimo nutartu būdu. Nutarimai yra teisėti, jei susirinkime dalyvauja daugiau kaip 2/3 susirinkimo narių. Susirinkimo nutarimai pagal kompetenciją privalomi visiems Instituto darbuotojams.
19. Susirinkimas:
19.1. svarsto Instituto veiklos strategines nuostatas, veiklos planus ir ataskaitas, teikia juos tvirtinti Fakulteto tarybai;
19.2. svarsto tiesiogiai iš Universiteto biudžeto finansuojamų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų tematikas, mokslinių tyrimų vykdymo terminus, vadovus ir vykdytojus, teikia juos tvirtinti Fakulteto tarybai;
19.3. vertina Institute atliekamus mokslinius darbus ir jų rezultatus, svarsto mokslinių projektų ataskaitas;
19.4. svarsto mokslo darbuotojų, dėstytojų individualias mokslinio, pedagoginio ir organizacinio darbo užduotis ir jų įvykdymą;
19.5. svarsto doktorantų darbo planus, daktaro disertacijas ir atlieka kitas Universiteto arba Universiteto kartu su kitais Lietuvos ir (ar) užsienio šalių universitetais ir (ar) mokslinių tyrimų institutais doktorantūros reglamentuose numatytas procedūras, priskirtas Instituto kompetencijai;
19.6. išreiškia nuomonę ir teikia siūlymus dėl konkursui teikiamų doktorantūros tematikų ir doktorantų vadovų kandidatūrų;
19.7. svarsto naujų studijų programų projektus, studijų programų pakeitimų projektus, studijų dalykų aprašus, parengtus vadovėlius, mokomąsias knygas, kitas studijų priemones;
19.8. svarsto studijų baigiamųjų darbų tematiką, atlieka kitas procedūras, numatytas magistrantūros reglamente bei nuolatinių ir ištęstinių studijų baigiamų atsiskaitymų tvarkoje;
19.9. svarsto kandidatus Instituto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms užimti, teikia pasiūlymus Fakulteto atestacijos ir konkursų komisijai;
19.10. siūlo Fakulteto tarybai svarstyti Instituto Direktoriaus kandidatūrą, vertina dėstytojų, siūlomų dirbti pagal terminuotas sutartis, tinkamumą eiti pareigas;
19.11. siūlo kandidatus į Fakulteto dekano, Universiteto rektoriaus ir kitas pareigas;
19.12. deleguoja Instituto atstovus į Fakulteto tarybą, universiteto sprendžiamąsias institucijas, nuolatines ir laikinas darbo grupes bei komitetus;
19.13. svarsto Institutui skirtų lėšų paskirstymą ir panaudojimą;
19.14. svarsto Instituto nuostatų pakeitimus ir teikia Fakulteto tarybai tvirtinti;
19.15. teikia pasiūlymus Fakulteto ir Universiteto veiklai tobulinti, išreiškia nuomonę įvairiais mokslo ir studijų klausimais;
20. Institutui vadovauja ir už jo veiklą atsako Direktorius, turintis mokslų daktaro laipsnį ir veikiantis pagal universiteto Instituto direktoriaus pareiginius nuostatus. Instituto direktorius pavaldus Fakulteto dekanui. Direktorių renka Fakulteto taryba ir, pritarus senatui, 5 metų kadencijai tvirtina rektorius. Tas pats asmuo Instituto Direktoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės ir ne anksčiau kaip po 5 metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra.
21. Direktorius:
21.1. vertindamas pokyčius ir iššūkius šalies bei tarptautinėje mokslo ir studijų erdvėje, derindamas su Universiteto raidos strategija, formuoja Instituto veiklos strategines nuostatas, Instituto susirinkimui pritarus teikia jas tvirtinti Fakulteto tarybai, planuoja Instituto mokslinę ir studijų veiklą, organizuoja jų įgyvendinimą ir stebėseną, teikia informaciją, reikalingą Universiteto stebėsenai užtikrinti;
21.2. telkia Instituto mokslinę kompetenciją ir mokslininkų grupes, įskaitant ir tarpinstitucines, rūpinasi mokslinių projektų pritraukimu, koordinuoja ir kontroliuoja Institute atliekamus mokslinius tyrimus, rūpinasi jų materialine baze, mokslinių tyrimų rezultatyvumu ir sklaida, doktorantų pritraukimu ir rengimu, tyrėjų mokyklos reprezentavimu ir telkimu;
21.3. rengia Instituto mokslinės veiklos metinius planus ir ataskaitas, juos nustatyta tvarka teikia tvirtinti. Direktoriaus pateikiama Instituto veiklos ataskaita turi atspindėti, ar sėkmingai įgyvendinama Instituto misija ir funkcijos pagal Instituto veiklos planus;
21.4. paskirsto mokslo darbuotojų ir dėstytojų darbo krūvio ir laiko sandaros etato struktūros dalių proporcijas, mokslo darbuotojų ir dėstytojų susirinkimui apsvarsčius, tvirtina mokslo darbuotojų ir dėstytojų individualias darbo užduotis, teikia rekomendacijas dėl šių užduočių įvykdymo;
21.5. rūpinasi Instituto mokslinio, pedagoginio ir mokslą bei studijas aptarnaujančio personalo suformavimu, tarptautiškumu, kvalifikacijos gerinimu. Vidaus tvarkos taisyklių nustatyta tvarka teikia siūlymus dėl Instituto darbuotojų priėmimo į darbą, jų perkėlimo ir atleidimo, tinkamumo eiti pareigas, skatinimo ir drausminimo poveikio priemonių taikymo;
21.6. organizuoja Instituto mokslo darbuotojų ir dėstytojų dalyvavimą rengiant naujas studijų programas, studijų programų pakeitimus, papildymus, atliekant naujų specializacijų pagrindimą, organizuoja studijų dalykų ir tęstinio mokymo programų rengimą;
21.7. kuria Institute kūrybingą aplinką, skatina mokslo darbuotojų, dėstytojų ir kitų darbuotojų iniciatyvą, siekia, kad jie aktyviai dalyvautų fakulteto ir universiteto veikloje;
21.8. analizuoja ir pagal galimybes įgyvendina mokslo darbuotojų, dėstytojų ir kitų darbuotojų pasiūlymus Instituto veiklai gerinti;
21.9. kontroliuoja Instituto mokslo darbuotojų ir dėstytojų mokomuosius užsiėmimus ir jų kokybę;
21.10. šaukia Instituto susirinkimus ir jiems pirmininkauja;
21.11. tvirtina ir viešai paskelbia mokslo darbuotojų, dėstytojų darbo ir konsultacijų grafiką, kontroliuoja mokslo darbuotojų, dėstytojų ir kitų darbuotojų darbo laiką;
21.12. teikia Instituto mokslo darbuotojams, dėstytojams ir pagalbiniams darbuotojams pavedimus, tiesiogiai susijusius su Instituto vykdomomis funkcijomis;
21.13. atstovauja Institutui Fakulteto dekanato posėdžiuose, kituose oficialiuose renginiuose universitete ir už jo ribų;
21.14. vykdo kitas Universiteto rektoriaus nustatytas pareigas.
22. Direktorius atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų, universiteto statuto, senato nutarimais, rektoriaus įsakymais nustatyta tvarka už pareigų vykdymą, Instituto mokslinės veiklos ir doktorantų rengimo rezultatyvumą, mokslinės veiklos ir studijų savianalizę, už visų funkcijų kokybišką atlikimą reikiamu laiku, Instituto lėšų naudojimą, darbo tvarką ir drausmę, darbuotojų ir studentų saugą.

VI. INSTITUTO LĖSOS IR TURTAS

23. Instituto turtą sudaro universiteto turto dalis, Universiteto nustatyta tvarka priskirta Institutui ir Fakulteto nuostatuose nustatytai veiklai užtikrinti ir įsipareigojimų vykdymui. Instituto turtas registruojamas ir jo lėšos apskaitomos universitete nustatyta tvarka, jo apskaitą tvarko apskaitos tarnyba.
24. Instituto lėšas sudaro:
24.1. Fakulteto lėšų dalis Fakulteto tarybos patvirtintoje sąmatoje, skirta Instituto mokslo ir studijų reikmėms;
24.2. atskaitymai, pagal rektoriaus patvirtintą dalį, Institutui nuo užsakomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų bei kitų mokslinių paslaugų;
24.3. padalinių pajamos, gaunamos vykdant Lietuvos ir tarptautinių mokslo programų projektus, kontraktus bei užsakomuosius darbus, atskaičius į Universiteto biudžetą pajamų dalį, kurių tvarką ir dydį tvirtina rektorius;
24.4. lėšos, gautos kaip tiesioginė parama Institutui, ir kitos teisėtai įgytos lėšos.
25. Visas lėšas Institutas planuoja, naudoja ir atsiskaito už jas teisės aktų ir Universiteto nustatyta tvarka.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Instituto nuostatus tvirtina Fakulteto taryba.
27. Institutą reorganizuoja, likviduoja ir pertvarko Universitetas teisės aktų nustatyta tvarka.

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

  • Universiteto g.10, II a. 53361 Akademija Kauno r.
  • El. paštas: vz@asu.lt

Fakultetai